اتیلن

سالانه دو ميليون تن اتيلن كه در دو واحد الفين مجتمع هركدام با ظرفيت يك...

محصول جانبی

+C3 بميزان سالانه 178 هزارتن و سرويسهاي جانبي مورد نياز مجتمع