مسئولیت اجتماعی پتروشیمی کاویان

مامعتقديم توانمند سازی جامعه پيرامونی كليد توسعه پايدار است.

پایداری شركتی ، همه فعالیتها و استراتژیهایی را در بر ميگیرد كه نیازهای ذینفعان امروز را برآورده نموده و در عین حال منابع انسانی وطبیعی مورد نیاز آیندگان را نیز حفظ ميكند.

این مفهوم نزدیكی زیادی با مفهوم مسئولیت اجتماعي شركتی داشته و در واقع مفهوميی وسیع تر از آن ا ست؛ پایداری شركتی رویكردی ا ست كه همه مفاهیم مسئولیت اجتماعي شركتی، شهروندی سازمانی و حاكمیت شركتيی را در خود جای مي دهد كه پترو شیمی كاویان با این مفهوم ، توجه ویژه ای به حوزه مسئولیت اجتماعی داشته است .

ما در پتروشیمس كاویان كوشیده ایم استراتژی های مسئولیت اجتماعي خود را به گونه ای مدیریت نماییم كه تاثیر مثبتی بر جامعه پیراموني در بلند مدت داشته و در عین بهعود عملكرد ساازمانی ، بطور همزمان شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطي درون جوامع متاثر از خود را تو سعه دهیم كه این مو ضوع در ایجاد و تو سعه اشتغال پایدار و تو سعه توانمندی های جامعه محلي متبلور گردیده است .