1. فعالیت های روتین واحد QA
  1. - ممیزی سیستم مدیریت کیفیت و تهیه گزارشات مربوطه
  2. - تهیه چک لیست های ممیزی داخلی و انجام فرایند ممیزی
  3. - تهیه گزارش های مربوط به ممیزی داخلی و خارجی
  4. - نگهداری و تمدید گواهینامه های IMS
  5. - تهیه گزارشات و صورتجلسات بازنگری مدیریت
  6. - پیگیری و بررسی الزامات قانونی قابل اندازه گیری و غیر قابل اندازه گیری
  7. - کنترل اهداف کلان و درون واحدی ( تایید نظامنامه کیفیت و همکاری در تهیه اهداف کیفی)
  8. - رسیدگی به فرآیندهای اقدامات بهبود اصلاحی وپیشگیرانه
  9. - بررسی و کنترل دستورالعمل ها و روش ها و سوابق مرتبط
  10. - بررسی و کنترل فرآیندهای سازمان
  11. - کنترل مدیریت ریسک فرآیند ها
  12. - کنترل شاخص ها و تحلیل آن
  13. - کنترل سوابق و مستندات
 2. فعالیت های مرتبط با گروه باختر
  1. - ابلاغ اهداف عملیاتی و شاخص های کلیدی مصوب شده گروه باختر
  2. - برنامه ریزی و نامه نگاری تشکیل جلسات جهت تعیین برنامه عملیاتی ، اقدام برجسته و محاسبه مقدار اول دوره و پایان دوره شاخص های مصوب شده گروه باختر
  3. - برگزاری جلسات با واحدها جهت تعیین عنوان برنامه عملیاتی در راستای اهداف عملیاتی مصوب شده گروه باختر
  4. - برگزاری جلسات جهت تعیین عناوین اقدام برجسته واحدها
  5. - برگزاری جلسات جهت معرفی شاخص های کلیدی و نحوه محاسبه مقدار اول دوره و پایان دوره شاخص های کلیدی
  6. - پیگیری جهت تکمیل شناسنامه برنامه های عملیاتی ، اقدام برجسته ، نتایج کلیدی ، شاخص ها و تهیه فرمت گزارش گروه باختر
  7. - جمع بندی برنامه های عملیاتی ، اقدام برجسته و شاخص های کلیدی، تهیه گزارش مدیریتی جهت اظهار نظر ، تایید نهایی و ارسال به ستاد گروه باختر
  8. - ورود اطلاعات مرتبط با اهداف کلان ، اهداف عملیاتی ، شاخص های کلیدی، برنامه های عملیاتی و اقدامات برجسته در نرم افزار پوینتر ( نرم افزار مدیریت استراتژیک گروه باختر )
  9. - فعالیت های مرتبط با فرآیند نگری در گروه باختر ( جلسات بررسی فرآیندها ، متمرکز کرن فرآیندها و شاخص ها )