• لوح تقدیر برترین تیم تعالی صنعت پتروشیمی

 • تقدیرنامه پنج ستاره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی

 • لوح تقدیر مجتمع نمونه ایمنی

 • IMS

 • لوح سپاس محیط زیست

 • واحد صنعتی سبز

 • تندیس سیمین صنعت سبز

 • تندیس اجلاس جهانی حامیان زمین

 • تندیس دومین جایزه ملی پروژه برتر ایران

 • تنیدس تدبیر در مدیریت بهینه

 • گواهی تعهد به تعالی 1392

 • گواهی تعهد به تعالی 1394

 • تقدیرنامه 2 ستاره تعالی 1395

 • تقدیرنامه 3 ستاره تعالی 1396

 • لوح سپاس حمایت از تولید محتوای آموزش محیط زیستی

 • لوح تقدیر حمایت از پلنگ ایرانی

 • لوح سپاس بازسازی عتبات عالیات